Natječaj za upis u 1. godinu diplomskih studija
Pravnog fakulteta u Zagrebu za akademsku godinu 2023./2024.


Na temelju Odluke o upisnim kvotama za ak. godinu 2023./2024. (klasa: 640-01/23-23/4, urbroj: 251-55-23-5 od 25. siječnja 2023.) 

A.    a)  sveučilišni diplomski studij Socijalni rad (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalnog rada – 75 redovitih i 30 izvanrednih studenata

b)  sveučilišni diplomski studij Socijalna politika (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalne politike – 30 redovitih i 25 izvanrednih studenata

B)  stručni diplomski studij Javna uprava (4 semestra), stječe se stručni naziv magistar/magistra javne uprave – 50 redovitih i 25 izvanrednih studenata

 

 

A)  Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad i sveučilišni diplomski studij Socijalna politika 

 

1. Uvjeti upisa:

 

a)  sveučilišni diplomski studij Socijalni rad 

Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad i stekao najmanje  240 ECTS bodova.  
 
 

b)  sveučilišni diplomski studij Socijalna politika 

1) Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad i stekao najmanje  240 ECTS bodova.  
 
2) Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad  odnosno drugi sveučilišni prijediplomski studij u području društvenih ili humanističkih znanosti i stekao  najmanje 180 ECTS bodova (pedagogija, sociologija, psihologija, filozofija, pravo, ekonomija, politologija, novinarstvo, teologija, socijalna pedagogija, edukacijska rehabilitacija) uz obvezu prethodnog upisa  razlikovne  godine.  
Razlikovna godina traje 2 semestra i njenim završetkom se stječe 60 ECTS bodova za  upis sveučilišnog diplomskog studija  (sadržaj razlikovne  godine dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta) 
 
*Pristupnici koji nisu završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad, obvezni su prilikom upisa, potpisati izjavu kako su upoznati s mogućnošću da im Hrvatska komora socijalnih radnika može uskratiti izdavanje licence za samostalni rad. 

*Pristupnici  koji upisuju razlikovnu godinu nemaju status studenta i nisu dio upisne kvote. Nakon položenih svih razlikovnih ispita pristupnici upisuju diplomski studij putem molbe (referada@pravo.hr) u skladu s natječajem u ak. godini u kojoj upisuju studij (v. „Prijava“ iz natječaja). Ispite iz razlikovnih kolegija pristupnici su dužni položiti tijekom ak. god. 2023./2024. i 2024./2025. U protivnom gube pravo upisa na studij.

 
 
2. Prijava

Prijave za  studijske programe  provode  se isključivo online i to putem poveznice  koja će biti dostupna na mrežnoj stranici Fakulteta 2. i 3. listopada 2023.
      
Online prijavi za razredbeni postupak treba priložiti : 

a)    potvrdu o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju  
(pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni  rad na Pravnom fakultetu  u Zagrebu nisu dužni priložiti  potvrdu)

b)    dopunsku ispravu o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena završenog studija (pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad na Pravnom fakultetu  u Zagrebu nisu dužni priložiti  dopunsku ispravu o završenom studiju odnosno prijepis ocjena s prosjekom ocjena)

c)    domovnicu ili osobnu iskaznicu s naznačenim OIB-om /Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu  

d)    dokaz o  promjeni prezimena 

e)    pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili u inozemstvu prilažu  nostrifikaciju potvrde o završetku studija ili diplome te dopunske isprave o studiju s pripadajućim studijskim programom te izvedbenim planom studija s prijevodom na hrvatski jezik ovlaštenog sudskog tumača

f)    pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili u inozemstvu prilažu i potvrdu o znanju hrvatskog jezika (B2 razina).  


 
3. Razredbeni postupak  

Konačna lista za upis na studijske programe  utvrđuje se na temelju: 

-    težinskog prosjeka kojim su pristupnici završili sveučilišni prijediplomski  studij (najviše 5,00 bodova), 

-    ostvarenih ECTS bodova (za stečenih najmanje 240 ECTS i više dodjeljuje se 1 bod). 

 
4. Objava rezultata razredbenog postupka - konačna lista

Konačna lista bit će objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta 4. listopada od 13 sati s uputama za  upis.


 
5. Upisi 

Upisi će se provoditi online prema konačnoj listi 5. i 6. listopada 2023. Poveznica za online upis biti će objavljena na mrežnoj stranici Fakulteta

 

6. Upisnina i školarina

Prilikom upisa student sudjeluje u troškovima studija koji se sastoje od upisnine i školarine. 
Iznos upisnine se određuje Odlukom Fakultetskog vijeća. 

Školarine za prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija u statusu izvanrednog studenta za akademsku 2023./2024. godinu iznosi 955,60 eura (7.200,00 kuna).   

Studenti koji  prvi puta upisuju prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija u statusu redovitog studenta  oslobođeni su plaćanja participacije. 

Prilikom upisa razlikovne godine pristupnik sudjeluje u troškovima koji se sastoje od upisnine i vrijednosti upisanih ECTS bodova. 

 

* Napomena 

Pristupnici  koji su završili neki drugi diplomski sveučilišni studij mogu se upisati samo kao izvanredni studenti, a ako studiraju kao redoviti studenti na drugom visokom učilištu, mogu se upisati kao redoviti studenti uz obvezu plaćanja školarine ili kao izvanredni studenti sukladno uvjetima ovoga natječaja. 

 

 

B) Stručni diplomski studij Javna uprava 

 

1.Uvjeti upisa

Stručni diplomski studij Javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu može upisati pristupnik koji je  završio  najmanje trogodišnji sveučilišni ili stručni studij i stekao 180 ECTS bodova.  

 

Kategorije pristupnika 

a) Pristupnici koji su završili trogodišnji prijediplomski stručni studij javne uprave prema Bolonjskom programu na Pravnom fakultetu  u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova 

b)    Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Pravnom fakultetu  u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova 

c)    Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji prijediplomski stručni studij javne uprave ili trogodišnji prijediplomski stručni upravni studij na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova 

d)    Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji prijediplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova 

e)    Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji prijediplomski sveučilišni ili stručni studij na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova 

 

 
2. Prijava

Prijave se provode  isključivo online i to putem poveznice koja će biti dostupna na mrežnoj stranici Fakulteta 2. i 3. listopada 2023.

      
Online prijavi za razredbeni postupak treba priložiti: 

a)    Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij, odnosno stručne prijediplomske studije na Pravnom fakultetu u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova: 

1.    diploma ili  potvrdu o završenom studiju 
2.    domovnica ili osobna iskaznica 
3.    dokaz o promjeni prezimena  

b)    Pristupnici koji su završili trogodišnji prijediplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog, humanističkog smjera ili nekog drugog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova: 

1.    diplomu odnosno potvrdu o završenom studiju, dopunska isprava o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena 
2.    domovnica ili osobna iskaznica 
3.    dokaz o promjeni prezimena 


3. Razredbeni postupak  

Na studij se mogu upisati sljedeće kategorije pristupnika prema sljedećem postupku: 

a)    Pristupnici pod 1.a bez obveze polaganja razlikovnog  ispita, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20.  

b)    Pristupnici pod 1.b i 1.c. uz obvezu polaganja razlikovnih ispita , na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20. 

c)    Pristupnici pod 1.d uz obvezu polaganja razlikovnih ispita  prije upisa u drugu godinu stručnog diplomskog studija i prije polaganja ispita na studiju, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20. 

d)    Pristupnici pod 1.e uz obvezu  polaganja  razlikovnih ispita  prije upisa u prvu godinu stručnog diplomskog studija i prije polaganja ispita na  studiju, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 10.


 
Razlikovni ispit 

a)    Pristupnici pod 1.b i 1.c dužni su do upisa u drugu godinu studija položiti i razlikovni ispit iz kolegija: Europski upravni prostor i nacionalna uprava (5 ECTS) (prema studijskom programu prijediplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu). 

b)    Pristupnici pod 1.d dužni su  prije upisa u drugu godinu studija i prije polaganja ispita na stručnom diplomskom studiju položiti i razlikovne ispite iz kolegija: Upravno postupovno pravo (7 ECTS) i Lokalna samouprava (7 ECTS) (prema studijskom programu prijediplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu). 

c)    Pristupnici pod 1.e dužni su prije upisa prve godine studija u razlikovnoj  godini položiti razlikovne ispite iz kolegija: Osnove politologije (7 ECTS), Upravno postupovno pravo (7 ECTS), Državna uprava (6,5 ECTS), Lokalna samouprava (7 ECTS), Europski upravni prostor i nacionalna uprava (5 ECTS), Upravljanje ljudskim potencijalima i službeničko pravo (7 ECTS), Financiranje javne uprave (7 ECTS) (prema studijskom programu prijediplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu). 
Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu nemaju status studenta i nisu dio upisne kvote.  

Nakon položenih svih razlikovnih ispita  pristupnici upisuju stručni diplomski studij putem 
molbe (referada@pravo.hr) u skladu s natječajem u ak. godini u kojoj upisuju studij (v. 
„Prijava“ iz natječaja). Ispite iz razlikovnih kolegija pristupnici pod 1.e dužni su položiti 
tijekom ak. god. 2023./2024. U protivnom gube pravo upisa na studij.

 


4. Objava rezultata razredbenog postupka - konačna lista

Konačna lista bit će objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta 4. listopada od 13 sati s uputama za upis.


 
5. Upisi 

Upisi  se provode  online  prema konačnoj listi 5. i 6. listopada 2023. Poveznica za online upis biti će objavljena na mrežnoj stranici Fakulteta.

 


6. Upisnina i školarina

Prilikom upisa student sudjeluje u troškovima studija koji se sastoje od upisnine i školarine. 
Iznos upisnine se određuje Odlukom Fakultetskog vijeća. 

Školarine za prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta za ak. god. 2023./2024. iznosi 955,60 eura (7.200,00 kuna). 

Studenti koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na ovoj razini studija oslobođeni su plaćanja participacije.

Pristupnik pod 1.e prilikom upisa razlikovne godine sudjeluje u troškovima koji se sastoje od upisnine i vrijednosti upisanih ECTS bodova.