Prijelaz s drugog visokog učilišta iz Republike Hrvatske ili inozemstva

1.    Uvjeti prijelaza 

Za prijelaz na studije Pravnog fakulteta potrebno je ostvariti slijedeće uvjete:

a)    biti studentom na istom studiju i odgovarajućem studijskom programu (za prelaznike na studij „Pravo“) odnosno istom ili srodnom studiju i odgovarajućem studijskom programu (za prelaznike na studije „Socijalni rad“, „Socijalna politika“, „Javna uprava“, „Porezni studij“)

b)    imati težinski prosjek ocjena najmanje 3,5

c)    u dosadašnjem tijeku studija ostvariti najmanje 30 ECTS boda po svakoj aktivnoj godini studija

Prijelaz se može zatražiti i ostvariti isključivo prije početka ak. godine. 

Broj odobrenih prijelaza ovisi o kapacitetu pojedinog studija.       

Student kojemu je odobren prijelaz u godini prijelaza u statusu izvanrednog studenta, sudjeluje u punoj participaciji troškova studija koja iznosi 955,60 EUR (7.200,00 HRK).

Student kojemu je odobren prijelaz u godini prijelaza u statusu redovitog studenta, regulira pravo na subvenciju troškova školarine u skladu s Uredbom o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u RH.

U daljnjim godinama studija primjenjuje se model participacije u troškovima studija ovisno o uspjehu na studiju. 


2.    Predaja molbe za prijelaz i popratne dokumentacije 

Za prijelaz se podnosi molba u kojoj je potrebno naznačiti osnovne podatke o dosadašnjem studiju, studijski program na koji se traži prijelaz, kontakt podatke (broj telefona i adresu e-pošte). 

Molbi se prilažu: 

a)    ovjereni prijepis ocjena s naznakom propisane duljine trajanja studija, razdoblje provedeno na matičnom učilištu s naznakom koliko je semestara pritom iskorišteno na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja (u statusu redovitog studenta), ukupan broj ostvarenih ECTS bodova s težinskim prosjekom ocjena;

b)    ovjereni nastavni plan i program osvojenih ECTS-a;

c)    potvrda o uplati troška obrade dokumenata pri prijelazu s drugog visokog učilišta na Pravni fakultet u Zagrebu u iznosu od 66,36 EUR (500,00 HRK) 

d)    pristupnici čije je matično učilište izvan Republike Hrvatske uz priloge iz toč., a), b) i c), moraju priložiti i rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja.


Molba i popratna dokumentacija se dostavljaju do zaključno s 21. srpnjem 2023. godine na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb, s naznakom „Prijelaz“  


Povjerenstvo za prijelaz neće razmatrati:

-    nepotpune molbe 

-    molbe kandidata koji u trenutku predaje molbe ne ostvaruju uvjete upisa iz točke. 1. 


Pristupnik/ca koji na ljetnim i/ili jesenskim ispitnim rokovima ostvari dodatne ECTS bodove, a u propisanom roku je dostavio/la potrebnu dokumentaciju, može do zaključno 8. rujna 2023. godine dopuniti molbu s novim prijepisom ocjena koji uključuje naknadno položen/e ECTS bodove i ovjereni nastavni plan na istu adresu. 


3.    Priznavanje ispita 

Postupak priznavanja ispita i pripadajućih ECTS bodova provodi se:

•    za položene kolegije predviđene nastavnim planom studijskog programa na koji se traži prijelaz uz pretpostavku jednakog nastavnog sadržaja i opterećenja

•    za položene kolegije predviđene nastavnim planom studijskog programa na koji se traži prijelaz uz pretpostavku jednakog nastavnog sadržaja i različitog opterećenja pri čemu razlika opterećenja nije veća od 30%


Za priznavanje ispita i pripadajućih ECTS bodova potrebna je suglasnost predstojnika katedre i/ili nositelja kolegija.  Nakon provedenog postupka priznavanja izdaje se rješenje u kojem je potrebno naznačiti:

a)    broj i naziv priznatih ispita

b)    broj i naziv kolegija koji se upisuju u godini prijelaza 

c)    studijsku godinu koja se upisuje


Studijska godina upisa ovisi o priznatim ECTS bodovima, o kolegijima i pripadajućim ECTS bodovima koji se upisuju te semestru u kojem se izvodi nastava iz tih kolegija (npr. student stječe pravo upisa u drugu godinu studija ako mu u postupku prijelaza bude priznato barem 50 ECTS bodova predmeta prve godine studija Pravo, odnosno 53 ECTS bodova prve godine  studija Socijalni rad)


4.    Upis

Obavijest o rješenju molbe pristupnici će dobiti 11. rujna 2023. godine na adresu e-pošte. U slučaju pozitivnog rješenja molbe pristupnik/ca prilikom upisa prilaže ispisnicu s visokog učilišta na kojemu je do tada studirao/la.


Ispisnicu s visokog učilišta treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja molbe za prijelaz.


5.    Podaci za uplatu naknade

Platitelj: Ime i prezime kandidata

Poziv na broj: OIB kandidata

Svrha: Prijelaz sa drugog visokog učilišta

Šifra usluge: 24

Model: 00


Pravni fakultet u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


OIB: 38583303160

IBAN: HR9823600001101264729