3. 12. 2018. u 10:10
Uređeno: 18. 12. 2018. u 11:39

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. studenoga 2018.


ad.1.
Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas predlaže za kandidatkinju se za članicu Državnoodvjetničkog vijeća.

ad.2.
Prof. dr. sc. Igor Gliha predlaže se za kandidata za člana Državnog sudbenog vijeća.

ad.3.
Prihvaća se izvješće o radu Pravne klinike u akademskoj godini 2017./2018.
Prof. dr. sc. Alan Uzelac imenuje se voditeljem Pravne klinike na razdoblje od dvije godine.

ad 4.

Doc. dr. sc. Ivan Milotić i doc. dr. sc. Melita Carević imenuju se članovima Odbora za poticanje izvrsnosti studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, umjesto doc. dr. sc. Daria Čepe i doc. dr. sc. Jasmine Džinić.

ad.5.
Raspisuje se natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pravnih znanosti - smjer „Javno pravo i javna uprava“.

ad.6.
Raspisuje se natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij „Javno pravo i javna uprava“.

ad.7.
Fakultetsko vijeće ovlašćuje Upravu da nastavi s Fakultetskim projektom u 2019. godini.

ad.8.
Dr. sc. Hrvoje Markovinović, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.9.
Dr. sc. Ivan Milotić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.10.
Dr. sc. Goranka Lalić Novak, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

ad.11.
Dr. sc. Ivana Kanceljak, poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.12.
Doc. dr. sc. Željko Karas, naslovni docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje  izvanrednog profesora (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.13.
Prof. dr. sc. Petar Miladin ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Petra Miladina izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika  u trajnom zvanju.

ad.14.
Doc. dr. sc. Ante Bagarić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (naslovno zvanje).
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Antu Bagarića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.15.
Petra Đurman izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost (na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust).

ad.16.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. dr. h. c Janez Kranjc, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Sud EU u Luxembourgu, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo  – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vitomir Grbavac,redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti - Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada  – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antonija Žižak,redovita profesorica u trajnom zvanju  u znanstvenom polju odgojne znanosti, znanstvena grana defektologija – Edukacijsko-rehabilitacijskih  fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.17.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dario Đerđa, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Boris Ljubanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

d) Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija, na Katedri za socijalnu gerontologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdravka Leutar,redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.18.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofija društva/socijalna filozofija, na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Slaven Ravlić, redovit profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije. 

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić,  redovita profesorica u znanstvenom polju pravo,  znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Duško Lozina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković,  redovita profesorica znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina,  izvanredna profesorica znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija – Pravni  fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija – Pravni  fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

ad.19.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. emeritus Mihajlo Dika, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.20.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tamara Perišin, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov,  redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Jasnica Garašić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.21.
Izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Zdenka Babića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad.22.
Dr. sc. Marko Bratković ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Marka Bratkovića  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na preddiplomskim sveučilišnim studijima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović,  redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Lucija Sokanović, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

ad.24.
Ovlašćuje se Mateja Čehulić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za sociologiju.

ad.25.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost u akademskoj 2018/2019. godini slijedećim vanjskim suradnicima: mr. sc. Hrvoje Škrtić, mr.sc. Ilija Braovac, mr.sc. Tanja Rašić Krajinović, Tatjana Ricijaš, Domagoj Dodig, Dražen Nimčević, Marija Peranić.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju seminara iz predmeta Pomorsko i općeprometno pravo u akad. god. 2018./2019.: doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, dr. sc. Nikola Popović, Ana Kapetanović, Danijela Simeunović.

ad.26.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicama: Ivi Đuratoviću, Mihaeli Jozipović, i Nives Radišić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Zemljišnoknjižno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju u akademskoj godini 2018./2019.

ad.27.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Mirelle Rodin s naslovom „Nove teorijske postavke prava protiv nepoštenog tržišnog natjecanja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Mirelle Rodin s naslovom „Nove teorijske postavke prava protiv nepoštenog tržišnog natjecanja“ u sastavu: doc. dr. sc. Melita Carević, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

ad.28.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marka Sukačića s naslovom „Pactum displicentiae u rimskoj pravnoj tradiciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Petrak, izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović, doc. dr. sc. Nikol Žiha.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Maje Bubalo s naslovom "Porezna oslobođenja u sustavu PDV-a u kontekstu zahtjeva Europske unije" u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Matije Miloša s naslovom „Ustrojstvo i učinak građanskih inicijativa u kontekstu koncepta predstavljanja“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Sanja Barić, prof. dr. sc. Branko Smerdel.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Josipa Pandžića s naslovom „Komparativna analiza učinka modernizacije stambenih politika u Češkoj, Sloveniji i Hrvatskoj“, u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac

ad.29.
a) Terezi Oreb polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Uloga djece u obiteljima suočenima s alkoholizmom“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Ana Opačić, a za komentoricu izv. prof. dr. sc. Ivana Jeđud Borić.

b) Mr. sc. Vesni Trut polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odrednice položaja žena u obrambenom sustavu Republike Hrvatske“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, a za komentoricu doc. dr. sc. Ivana Dobrotić.

ad.30.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ines Jambrek Petrak s naslovom „Kaznenopravna zaštita životinja u hrvatskom pravnom sustavu“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, prof. dr. sc. Ivo Josipović, izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.
 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana