29. 3. 2018. u 12:33

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. ožujka 2018.

ad 6.
Dr. sc. Saša Nikšić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.7.
Dr. sc. Ivana Vukorepa, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.8.
Dr. sc. Iva Lopižić izabire se u suradničko zvanje poslijedoktorandice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana  upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

ad.9.
Petra Šprem izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, za vrijeme trajanja uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost »HRVATSKI MONITOR NASILJA - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava/CROATIAN VIOLENCE MONITOR - A Study of the Phenomenology, Etiology, and Prosecution of Delinquent Violence with Focus on Protecting Particularly Vulnerable Groups of Victims« (CroViMo), UIP-2017-05-8876, te izradu disertacije, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta.

ad.10.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Šimonović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, prof. dr. sc. Josip Metelko, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države.

ad.11.
Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u nastavnom zvanju predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana romanistika za nastavni predmet Francuski jezik (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Lelija Sočanac, redovita profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika. 

ad.12.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Tatjani Holjevac za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2017/2018.

ad.13.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornih predmeta u ljetnom semestru akad. god. 2017/2018.:
- Human Rights and Criminal Justice - Štefica Stažnik
- International Criminal Procedure - Davor Lazić
- European Criminal Law - Doc. dr. sc. Anže Erbežnik
- European and International Cooperation in Criminal Matters - Mr. sc. Danka Hržina
- Vježbe iz Kaznenog procesnog prava - Tamara Laptaš, Sven Mišković

ad.14.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju:
1. Vježbi i seminara iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo u akad. god. 2017/2018. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo: mr. sc. Marko Pavić, Ilija Tadić, dr. sc. Marija Zuber, Inga Žic, Krešimir Rožman, Darko Milković, Danijel Pribanić.

2. Predavanja iz nastavnog predmeta Socijalno pravo u akad. god. 2017/2018. na diplomskom studiju socijalne politike i specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava:
- Jasenka Požega

3. Predavanja i seminara iz predmeta Službeničko pravo u akad. god. 2017/2018. na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava:
- Sanda Pipunić, Sanja Pintar Gotal

ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Mije Galiota s naslovom „Aktivno podmićivanje u hrvatskom kaznenom pravu i praksi“ u sastavu: prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača.

ad.16.
Valentini Šapina polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kriminološka analiza homicidnog obiteljskog nasilja u Hrvatskoj“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac.

ad.17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Luke Grubišića s naslovom „Fiskalna pravila i neovisne fiskalne institucije" u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

ad.18.
Pisani rad Frana Kušete s naslovom „Kolaps bankarskog sustava i kriza države na Islandu“,  priznaje se kao diplomski rad.
 
Pisani rad Lovra Vulića s naslovom „Pitanje vjerodostojnosti ICTY-a – kroz prizmu predmeta Gotovina“,  priznaje se kao diplomski rad.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana