21. 12. 2017. u 09:31
Uređeno: 22. 12. 2017. u 10:42

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 20. prosinca 2017.

 

ad.1.

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar predlaže se za redovitu članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović predlaže se za redovitu članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.

 

ad.2.

Članka 1.

Članak 25. st. 3 mijenja se i glasi:

(3) Student sveučilišnih i stručnih studija iz čl. 2. ovog Pravilnika može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad ostvari 50 ECTS bodova iz prethodne studijske godine sukladno studijskom programu, a preostale ECTS bodove mora ostvariti tijekom tekuće studijske godine .

Članak 25. st. 4. briše se.

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se nakon proteka roka od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.

 

ad.4.

Za voditelja i zamjenika voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija Građankopravne i obiteljskopravna znanost imenuju se: prof. dr. sc. Alan Uzelac, voditelj, prof. dr. sc. Marko Petrak, zamjenik voditelja

 

ad.5.

Prof. dr. sc. Zoran Šućur imenuje se glavnim i odgovornim urednikom, doc.dr.sc. Ivana Dobrotić izvršnom urednicom, a Petra Bratoš tajnicom Revije za socijalnu politiku.

Članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. emeritus Vlado Puljiz, izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, doc. dr. sc. Jelena Matančević, doc. dr. sc. Teo Matković, doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, doc. dr. sc. Ivana Vukorepa i dr. sc. Paul Stubbs od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2019. godine.

Članovima međunarodnog dopisnog uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Ann E. P. Dill, prof. dr. sc. Irena Kogan, prof. dr. sc. Adalbert Evers, prof. dr. sc. Noemi Lendvai, prof. dr. sc. Martin Potůček, prof. dr. sc. Nol Reverda, prof. dr. sc. Miroslav Ružica, prof. dr. sc. Nada Stropnik, prof. dr. sc. Ivan Svetlik.

 

ad.7.

Dr. sc. Marijana Majdak, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

 

ad.8.

Dr. sc. Miran Marelja izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana  povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.

 

ad.9.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Ivane Dobrotić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić,  izvanredni  profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana  socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.10.

a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ive Lopižić s naslovom „Utjecaj kapaciteta lokalne samouprave na teritorijalnu državnu upravu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ive Lopižić s naslovom „Utjecaj kapaciteta lokalne samouprave na teritorijalnu državnu upravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić.

 

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marize Menger s naslovom „Utjecaj institucionalno-pravnih i upravno-političkih faktora na odabir modaliteta obavljanja komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marize Menger s naslovom „Utjecaj institucionalno-pravnih i upravno-političkih faktora na odabir modaliteta obavljanja komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Robert Blažević.

 

ad.11.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Stjepana Novaka s naslovom „Uloga Suda Europske unije u borbi protiv terorizma – nadzor nad mjerama ograničavanja odnosno sankcijama“ u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Iris  Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Dunja Duić.

 

ad.12.

Petri Đurman, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom Utjecaj organizacijskih varijabli na proces i rezultate participacije u javnoj upravi.

Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Anamarija Musa.

 

ad.13.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Kristijana Poljanca s naslovom „Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe“, u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Hana Horak.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Elizabete Najman Hižman s naslovom „Strukturalno nasilje: perspektive osoba s cerebralnom paralizom, članova njihovih primarnih obitelji i stručnjaka“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Ines Joković Oreb.

 

ad.14.

Pisani rad Darije Željko s naslovom „Sestre bluda“: zakonska regulacija ženske prostitucije na hrvatskom području u razdoblju od 1852. do 1934., s posebnim osvrtom na grada Karlovac i europsko okruženje“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana