8. 7. 2014. u 10:03

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 2. srpnja 2014.

ad.8.
I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom  studiju te na stručnim studijima

 1. Upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta                   7.200,00 kuna

 2. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za redovite studente          120,00 kuna

 3. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za izvanredne studente     100,00 kuna

 4. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane

  državljane                                                                                               7.200,00 kuna

              (Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

   

  II. Naknade u administrativnom postupku

 5. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata)                300,00 kuna

 6. Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, uništenog ili oštećenog

  indeksa                                                                                                    250,00 kuna

 7. Naknada troškova za izdavanje nastavka indeksa                                   50,00 kuna

 8. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno

  upis semestra po proteku propisanog roka                                            150,00 kuna

 9. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov

  prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju

  ili su se ispisali s fakulteta                                                                        150,00 kuna

 10. Naknada troškova za izdavanje svjedodžbe o položenim ispitima

  sa popisom ocjena na engleskom jeziku za studente koji su završili

  studij                                                                                                       200,00 kuna

 11. Prijavnica za ispite (za studente poslijediplomskih studija)                         1,00 kuna

  (Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija koji imaju indeks s 24 stranice i uredno upisuju višu godinu, ili su jednom ponovno upisali istu godinu studija, prilikom izdavanja novog indeksa zbog nedostatka prostora za unos podataka o tijeku studija, ne plaćaju naknadu za postupak njegovog izdavanja iz točke III. podtočke 3. ove odluke)

   

  III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma

   

 12. diploma o završenom integriranom, preddiplomskom i diplomskom

  sveučilišnom studiju te stručnom studiju

  - na hrvatskom jeziku                                                                       250,00 kuna

  - na latinskom jeziku                                                                         350,00 kuna

 13. diploma o završenom poslijediplomskom studiju                                                  

  - na hrvatskom jeziku                                                                       400,00 kuna

  - na latinskom jeziku                                                                         500,00 kuna

 14. diploma o doktoratu znanosti

  - na hrvatskom jeziku                                                                       600,00 kuna

  - na latinskom jeziku                                                                         700,00 kuna

 15. ovjera preslike diplome                                                                             70,00 kuna

   

  IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica  (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave

   

  1. potvrda u obliku diplome                                                                            250,00 kuna

  2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku                                            300,00 kuna

   

              (Potvrda se izdaje bez naknade.)

   

  V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke

   

 16. < >- za udžbenike – po primjerku i po danu                                                 2,00 kuna

   

   

  2. Fotokopiranje bibliotečne građe

              - A4 format                                                                                              0,50 kuna

              - A3 format                                                                                              1,00 kuna

   

              Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2013/14. godini.

   

  ad.10.
  Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang imenuje se predstojnicom Katedre za europsko javno pravo za razdoblje do 30. rujna 2015. godine.

  ad.12.
  Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

  Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

  ad.13.
  Dr. sc. Jasna Bogovac ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
  Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Jasnu Bogovac izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

  ad.14.
  Dr. sc. Hrvoje Lisičar, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
  Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Hrvoja Lisičara  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.15.
Iva Bjelinski izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.

ad.16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća u postupku produženja ugovora o radu s prof. dr. sc. Brankom Smerdelom u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Arsen Bačić, prof. dr. sc. Zvonimr Lauc.

ad.17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Ivana Kosnice u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države u sastavu: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo,            redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, doc. dr. sc. Mirela Krešić, docent  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redovit  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

ad.18.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Miše Mudrića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, redovita profesorica  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Jasenko Marin, redovit  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

ad.19.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Daria Čepe u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Slaven Ravlić, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije.     

ad.20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu izv. prof. dr. sc. Nine Žganca u postupku njegovog reizbora na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, za nastavni predmet Socijalni rad u organiziranju zajednice: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. emeritus Vlado Puljiz.

ad.21.
Pokreće se postupak reizbora Miljena Matijaševića na nastavno radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, na Katedri za strane jezike, za nastavni predmet Engleski jezik.
Za članicu stručnog povjerenstva za podnošenje izvješća o radu Miljena Matijaševića predlaže se izv. prof. dr. sc. Leilja Sočanac, izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.  

ad.22.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Vitomir Grbavac, redovit  profesor u znanstvenom polju informacijske znanosti.

ad.23.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države (na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Luka Burazin, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad.24.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo (na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar,             redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.

ad.25.
Ovlašćuje se Iva Kuštrak Managić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih  predmeta  Katedre za građansko pravo.

ad.26.
Antun Bilić ovlašćuje se za izvođenje seminara i vježbi te ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za trgovačko pravo i pravo društava.

ad.27.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Derenčinoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2014/2015.

ad.28.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Alanu Uzelcu za sudjelovanje u izvođenju nastave  iz predmeta „Europsko ovršno pravo“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Kazanu, Ruska Federacija, u akad. god. 2014/2015.

ad.29.
Jelena Ogresta ovlašćuje se za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Metodologija istraživanja u socijalnom radu, Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu, Analiza varijance, Primjena računalnog programa za statističku obradu podataka i Metode analize u socijalnoj politici te seminara iz Teorije i metodologije u socijalnom radu.

ad.30.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima dr. sc. Branku Ančiću i dr. sc. Pašku Biliću za sudjelovanje u izvođenju seminarske nastave iz Sociologije u akad. god. 2014/2015., na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo.

ad.31.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Dominika Vuletića s naslovom „Ekonomski poredak Europske unije u praksi Europskog suda“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Dominika Vuletića s naslovom „Ekonomski poredak Europske unije u praksi Europskog suda“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, prof. dr. sc. Siniša Rodin, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Lucije Sokanović s naslovom „Prijevare u kaznenom pravu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Lucije Sokanović s naslovom „Prijevare u kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš.

 

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ante Novokmeta s naslovom „Sudska kontrola optužbe“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ante Novokmeta s naslovom „Sudska kontrola optužbe“ u sastavu: akademik Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. emeritus Vladimir Ljubanović.

ad.32.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marije Pleić s naslovom „Standardi izvršenja pritvora u kaznenom postupku“ u sastavu: akademik Davor Krapac, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Goran Tomašević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marka Buljevca s naslovom „Stigma intelektualnih teškoća: perspektive članova obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Tatjane Tarandek  s naslovom „Neki aspekti neovisnog življenja osoba s invaliditetom“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Daniela Bratković.

ad.33.
a) Ivani Kanceljak polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer građansko pravo i obiteljskopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravo na vremenski ograničenu uporabu stvari (timeshare)“.   Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

b) Meliti Carević polaznici poslijediplomskog doktorskog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „European Union climate change regulation and its impact on global standard-setting“.

Odobrava se pisanje doktorske disertacije na engleskom jeziku.

Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin.

ad.34.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Željke Barić s naslovom „Doživljaj tretmana iz perspektive žrtve obiteljskog nasilja“ u sastavu: doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Dean Ajduković, doc. dr. sc. Maja Laklija.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tomislava Jakšić s naslovom „Ugovor o jamstvu“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, akademik Jakša Barbić.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Željka Mršića s naslovom „Pravni i institucionalni okvir za sprečavanje delinkvencije policijskih službenika“ u sastavu: doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Veić.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Maje Ernečić s naslovom „Odrednice reakcija stručnjaka na manipulaciju djetetom u procesu razvoda braka“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ninoslav Pećnik, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.

ad.35.
Aleksandru Maršavelskom odobrava se plaćeni dopust od 3. rujna 2014. do 1. ožujka 2015. godine zbog studijskog boravka na Max Planck institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

Doc. dr. sc. Snježani Vasiljević odobrava se plaćeni dopust 26. kolovoza do 6. listopada 2014. godine zbog studijskog boravka na University of California Los Angeles, School of Law, SAD.

ad.36.
Pisani rad Ante Omazića s naslovom „Promjene subjekata u obaveznopravnom odnosu“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Jana Torjanca s naslovom „Promjene subjekata u obaveznopravnom odnosu“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Mateja Trkanjca s naslovom „Promjene subjekata u obaveznopravnom odnosu“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Nevena Kočile s naslovom „Pravo glasa vjerovnika neosigurane tražbine u postupku predstečajne nagodbe“,  priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

Pisani rad Katarine Milas s naslovom „Pravo glasa vjerovnika neosigurane tražbine u postupku predstečajne nagodbe“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Ivane Kikerec s naslovom „Responsibility of International Organizations and Their Member States: Question of Attributability – Case Study: The Case Concerning the Mai-Tocao Temple and the Differences Arising Between Aprophe and Rantania“,  priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

Pisani rad Dine Toljana s naslovom „How to Create Wor(l)ds of the God Syndrome in Comparative Legal Linguistics“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Marijane Zelić s naslovom „Utjecaj pravnog i institucionalnog okvira na priljev izravnih stranih investicija: komparativna analiza Narodne Republike Kine i Republike Hrvatske“,  priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

Pisani rad Lee Tafra s naslovom „Zaštita potrošača u ugovorima na daljinu sklopljenih putem interneta“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Matee Jandl s naslovom „Stvarnopravno uređenje vjetroparkova u Republici Hrvatskoj“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Anamarija Livaja s naslovom „Stvarnopravno uređenje vjetroparkova u Republici Hrvatskoj“,  priznaje se kao diplomski rad.

                                                                                                                                                   

Pisani rad Marine Uroić s naslovom „Ograničenje prava na štrajk radi ostvarenja slobode poslovnog nastanka i pružanja usluga“,  priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana