3. 6. 2014. u 08:09
Uređeno: 12. 6. 2014. u 11:37

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. svibnja 2014.

ad. 1.
Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad, diplomskog sveučilišnog studija Socijalna politika i specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava u akademskoj 2014/15. godini:

Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Redoviti                                                            60

Izvanredni                                                          30

Strani studenti                                                      1

 

Diplomski sveučilišni studij Socijalna politika

Redoviti                                                             30

Izvanredni                                                          20     

Strani studenti                                                     1

 

Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava

Redoviti                                                            25

Redoviti za osobne potrebe                                30

Izvanredni                                                          80

ad. 2.
Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

 1. Bernard Markušić: Utjecaj militarizacije, političkih procesa i globalne ekonomije na pojavu i razvoj trgovanja ljudima – mentor prof. dr. sc. Davor Derenčinović
 2. Dino Gliha, Ana Pintarić: Pravo djeteta na roditeljsko uzdržavanje – analiza, kritički osvrt i prijedlog poboljšanja – mentorica izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović
 3. Rajka Lozo, Ida Dojčinović: Govor mržnje na internetu kroz prizmu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda – mentorica izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
 4. Martin Katunar, Mihael Maljak, Stefan Martinić: The Evolution of the EU's Foreign Trade Policy and the Potential EU-USA Trade Deal – is the EU Moving in the Right Direction? – mentor dr. sc. Mislav Mataija, viši asistent
 5. Matea Jandl, Anamarija Livaja: Stvarnopravno uređenje vjetroparkova u Republici Hrvatskoj – mentor izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić
 6. Aleks Beneš: Temeljni i aktualni problemi krajnje nužde u kaznenom pravu – mentori prof. dr. sc. Davor Derenčinović i asist. Aleksandar Maršavelski
 7. Gubić Andrea: Gospodarenje komunalnim otpadom u Republici Hrvatskoj s osvrtom na iskustvo Švedske – mentorica doc. dr. sc. Lana Ofak
 8. Dino Toljan: How to Create wor(l)ds or the God Syndrome in Comparative Legal Linguistics – mentorica izv. prof. dr. sc. Lelija Sočanec
 9. Katarina Milas i Neven Kočila: Pravo glasa vjerovnika neosigurane tražbine u postupku predstečajne nagodbe – mentorica izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš
 10. Goran Jukopila, Nikša Odić: Jaz bogatih i siromašnih – sociološki aspekt utjecaja ekonomskih prilika na oblikovanje svijesti građana primjeru Gline i Medulina – mentorica doc. dr. sc. Ksenija Grubišić
 11. Luka Kušpilić, Relja Rajković: Inspiciendum dare – izgubljeni preteča ugovora o ispitivanju robe i usluga – mentor doc. dr. sc. Tomislav Karlović
 12. Tihana Ana Reljić, Nika Jurković: Nesavjesno liječenje i informirani pristanak kroz prizmu hrvatske urološke prakse s osvrtom na alternativne načine rješavanja sporova – mr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
 13. Ivan Blažević: Ostvarivanje prava romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj: stanje i prijedlozi za poboljšanje – mentor prof. dr. sc. Slaven Ravlić
 14. Lea Tafra: Zaštita potrošača u ugovorima na daljinu sklopljenim putem interneta – mentorica prof. dr. sc. Tatjana Josipović
 15. Fran Kušeta: Kolaps bankarskog sustava i kriza države na Islandu – mentor doc. dr. sc. Ozren Pilipović
 16. Romina Galović, Marijana Zelić: Utjecaj pravnog i institucionalnog okvira na priljev izravnih stranih investicija: komparativna analiza narodne Narodne Republike Kine i Republike Hrvatske – mentor prof. dr. sc. Josip Kregar
 17. Ante Franić, Josip Salamunović: Pitanje opravdanosti ustavne definicije braka – mentori prof. dr. sc. Dubravka Hrabar i prof. dr. sc. Robert Podolnjak
 18. Katarina Šavuk, Morana Vojnović: Sustav sprječavanja pranja novca i njegova učinkovitost u borbi protiv organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj – mentorica mr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
 19. Marina Uroić: Ograničenja prava na štrajk radi ostvarenja slobode poslovnog nastana o i pružanja usluga – mentor prof. dr. sc. Željko Potočnjak              

                 II.

Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Studijskog centra socijalnog rada:

 1. Lucija Jug, Martina Bošnjak i Ivan Đorđić: Percepcija prakticiranja duhovnosti studenata i njihovo zadovoljstvo tjelesnim izgledom – mentorica prof. dr. sc. Zdravka Leutar
 2. Andrea Balaž, Petra Lovasić, Petar Šajfar: Vršnjačko nasilje u učeničkim domovima na području Grada Zagreba – mentorice Nika Sušac, dipl. psih. i dr. sc. Linda Rajhvan Bulat
 3. Ivana Šarić, Marija Merevajler: Kako ojačati socijalnu koheziju u naselju Novi Jelkovec – mentor prof. dr. sc. Gojko Bežovan

 

III.

Za posebnu nagradu, u skladu s člankom 8. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, predlažu se studenti koji su iznimno uspješno predstavljali Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

 

 1. Dario Ćorić, Morana Perušić, Teodora Skelin, Hrvoju Škaliću i Ana Vitauš – Price Media Law Moot Court Competition

 2. Branka Obradović, Zvonimir Fortuna, Nikša Premuž, Mario Pleše, Boran Poljančić i Jan Stijačić – osvojeno drugo mjesto na VIII. Regional Moot Court Competition in Human Rights

 3. Uredništvo biltena pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu Pro bono (ISSN 1848-8439)

 4. Grupa studenata Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti – Model European Union 2014.

 5. Elsa Hrvatske, grupa studenata: International council meeting – ICM Croatia 2013. (Andrea Konjević, Marko Dolenec, Ružica Zlatić, Vedran Stanković, Bea Šebalj i Mia Vučevac).

 

ad.3.

Odluka o prijelazu na preddiplomski studij socijalnog rada za studente koji su upisali dodiplomski studij socijalnog rada

I.

 (1) Studenti koji su na ovom Fakultetu upisali sveučilišni dodiplomski studij socijalnog rada mogu uz pisanu zamolbu prijeći na preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada.

(2) Studentima iz stavka 1. ovog članka priznat će se položeni ispiti na sveučilišnom dodiplomskom studiju socijalnog rada.

(3) Izvanrednim studentima koji prijeđu na preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada priznat će se seminari iz onih nastavnih predmeta iz kojih su položili ispit, a za koje se seminari izvode.

(4)  Izvanrednim studentima koji prijeđu na preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada priznat će se vježbe iz onih nastavnih predmeta iz kojih su položili ispit, a za koje se vježbe izvode.

II.

(1) Studenti prilikom prelaska na preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada upisuju ponavljanje zadnje godine studija na koju su bili upisani na sveučilišnom dodiplomskom studiju socijalnog rada.

 (2) Studenti pri upisu godine, u skladu sa stavkom 1. ove točke, imaju dužnost upisati razlikovni sadržaj u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada.

(3) Student može polagati ispite upisane godine preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada kada ostvari uvjete propisane Pravilnikom o studiju.

 (4) Ispiti položeni na sveučilišnom dodiplomskom studiju socijalnog rada priznavat će se te razlikovni ispiti utvrđivati u skladu s Odlukom o priznavanju položenih ispita na dodiplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada i utvrđivanju razlikovnih ispita prilikom upisa na preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

III.

Nakon prijelaza studenti plaćaju participaciju školarine pod istim uvjetima kao i ostali studenti preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada.

Odluka o priznavanju položenih ispita na dodiplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada i utvrđivanju razlikovnih ispita prilikom upisa na preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

Priznaju se sljedeći ispiti sa sveučilišnog dodiplomskog studija socijalnog rada kao ispiti položeni na preddiplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada s odgovarajućim brojem ECTS bodova:

OBVEZNI NASTAVNI PREDMETI
I.  godina

Dodiplomski studij

Nastavni predmet

Preddiplomski studij

Nastavni predmet

ECTS bodovi

Sociologija

Sociologija

6

Osnove psihologije

Uvod u psihologiju

6

Politička ekonomija

Osnove ekonomije

4

Uvod u opću teoriju prava

i države / Uvod u pravo

Uvod u opću teoriju prava

i države

4

Osnove socijalne politike

Osnove socijalne politike

6

Teorija socijalnog rada

Teorijske osnove socijalnog rada

6

Statistika

Informatika i statistika

7

Engleski jezik I

Engleski jezik socijalne struke I

5

Njemački jezik I

Njemački jezik socijalne struke I

5

II.  godina

Dodiplomski studij

Nastavni predmet

Preddiplomski studij

Nastavni predmet

ECTS bodovi

Metodologija istraživanja

u socijalnom radu

Metodologija istraživanja

u socijalnom radu

10

Marginalne grupe

Marginalne grupe

3

Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava

Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava

6

Socijalni rad s pojedincem

Socijalni rad s pojedincem

10

Socijalni rad s porodicom

Socijalni rad s obitelji

5

Socijalna psihologija

Socijalna psihologija

4

Engleski jezik II

Engleski jezik socijalne struke II

4

Njemački jezik II

Njemački jezik socijalne struke II

4

III.  godina

Dodiplomski studij

Nastavni predmet

Preddiplomski studij

Nastavni predmet

ECTS bodovi

Radno i socijalno pravo

Radno i socijalno pravo

5

Osnove upravnog prava

Osnove upravnog prava

6

Socijalno planiranje

Strategijsko planiranje u socijalnoj politici

3

Socijalni rad s grupom

Socijalni rad s grupom

10

Socijalna gerontologija / Gerontologija

Socijalna gerontologija

6

Organizacija uprave

i socijalnih službi

Organizacija uprave

i socijalnih službi

3

Socijalni rad s porodicom (ocijenjene vježbe)

Osnove savjetovanja

5

IV.  godina

Dodiplomski studij

Nastavni predmet

Preddiplomski studij

Nastavni predmet

ECTS bodovi

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Socijalni rad u organiziranju zajednice

10

Socijalna psihijatrija

Socijalna psihijatrija

3

Socijalni rad s invalidima

Socijalni rad s osobama

s invaliditetom

6

Socijalna politika Hrvatske

Socijalna politika Hrvatske

6

Socijalni rad s ovisnicima

Socijalni rad i ovisnosti

5

Kriminologija i socijalna patologija

Kriminologija s osnovama kaznenog prava

3

 

Delinkvencija i socijalni rad

Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

 

5


IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

Dodiplomski studij

Nastavni predmet

Preddiplomski studij

Nastavni predmet

ECTS bodovi

Socijalna pedagogija

Uvod u socijalnu pedagogiju

3

Demografija / Socijalna demografija

Socijalna demografija

3

Religija i socijalno pitanje

Religije i socijalna pitanja

3

Socijalizacija zlostavljane

i zanemarivane djece

Zlostavljanje

i zanemarivanje djece

4

Nenasilno rješavanje sukoba

Rješavanje sukoba

4

Preventivni programi

u socijalnom radu

Preventivni programi

u socijalnom radu

4

Kreativne metode

u socijalnom radu / Kreativne tehnike

u socijalnom radu

 

Kreativne metode

u socijalnom radu

 

 

3

Duhovnost i socijalno djelovanje

Duhovnost i socijalni rad

3

Socijalna medicina

Socijalna medicina

3

Dramska ekspresija

Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu

3

Socijalni rad u zdravstvu

Socijalni rad u zdravstvu

3

Socijalni rad u penalnim ustanovama

Socijalni rad u penalnim ustanovama

3

SEMINARI

Dodiplomski studij

Nastavni predmet

Preddiplomski studij

Nastavni predmet

ECTS bodovi

Sociologija

Sociologija

5

Osnove psihologije

Uvod u psihologiju

5

Osnove socijalne politike

Osnove socijalne politike

4

Teorija socijalnog rada

Teorijske osnove socijalnog rada

4

Marginalne grupe

Marginalne grupe

4

Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava

Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava

4

Socijalni rad s porodicom

Socijalni rad s obitelji

5

Socijalna psihologija

Socijalna psihologija

5

Radno i socijalno pravo

Radno i socijalno pravo

4

Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija

4

Organizacija uprave

i socijalnih službi

Organizacija uprave

i socijalnih službi

4

Delinkvencija i socijalni rad

Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

4

Socijalni rad s invalidima

Socijalni rad s osobama

s invaliditetom

4

Socijalna politika Hrvatske

Socijalna politika Hrvatske

4

TERENSKA PRAKSA
II. godina

Dodiplomski studij

Nastavni predmet

Preddiplomski studij

Nastavni predmet

ECTS bodovi

Socijalni rad s pojedincem

Socijalni rad s pojedincem

2

Socijalni rad s porodicom

Socijalni rad s obitelji

2

 

III. godina

Dodiplomski studij

Nastavni predmet

Preddiplomski studij

Nastavni predmet

ECTS bodovi

Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija

1

Obiteljska terapija

Osnove savjetovanja

2

 

IV. godina

Dodiplomski studij

Nastavni predmet

Preddiplomski studij

Nastavni predmet

ECTS bodovi

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Socijalni rad u organiziranju zajednice

2

 

Delinkvencija i socijalni rad

Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

 

2

Socijalni rad s invalidima

Socijalni rad s osobama

s invaliditetom

 

2

RAZLIKOVNI ISPITI

Godina studija

Nastavni predmet

I. godina

Interpersonalna komunikacija

II. godina

Menadžment u socijalnom sektoru

Izborni nastavni predmet (ako nije položen)

III. godina

Europska socijalna politika

Osnove savjetovanja (ako nisu položene vježbe iz Socijalnog rada s porodicom)

Izborni nastavni predmet I (ako nije položen)

Izborni nastavni predmet II (ako nije položen)

IV. godina

Izborni nastavni predmet I (ako nije položen)

Izborni nastavni predmet II (ako nije položen)

ad. 4.
Prihvaća se Statut Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad.6.

Izv. prof. dr. sc. Jasnica Garašić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 7.
Dr. sc. Adriana Vincenca Padovan izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i opće prometno pravo (naslovno zvanje).

ad.8.
Dr. sc. Miroslav Rajter, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Miroslava Rajtera  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Hrvoja Lisičara u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević,       redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović,        redoviti profesor  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Vitomir Grbavac, redovit  profesor u znanstvenom polju informacijske znanosti.

ad.10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, doc. dr. sc. Viktor Gotovac,             docenti u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.

ad.11.
Ovlašćuje se Hernik-Riko Held za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta  Rimsko privatno pravo.

ad.12.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Slađani Aras za sudjelovanje u izvođenju nastave u programu cjeloživotnog učenja na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.

ad.13.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Ilarii Vianello za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Europsko javno pravo u akad. god. 2014/2015. na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo.

ad.14.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Snježane Bagić s naslovom „Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i njegov utjecaj na praksu sudova u Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Snježane Bagić s naslovom „Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i njegov utjecaj na praksu sudova u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, doc. dr. sc. Snježana Vasiljević, izv. prof. dr. sc. Sanja Barić.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ive Savić s naslovom „Utjecaj sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i trećih država na razvoj međunarodnog zračnog prava“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ive Savić s naslovom „Utjecaj sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i trećih država na razvoj međunarodnog zračnog prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić.

 

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Barbare Herceg s naslovom „Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Barbare Herceg s naslovom „Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda.

ad.15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Paule Poretti s naslovom „Kolektivna pravna zaštita u parničnom postupku“ u sastavu: doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ante Novokmeta s naslovom „Sudska kontrola optužbe“ u sastavu: akademik Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. emeritus Vladimir Ljubanović.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Lucije Sokanović s naslovom „Prijevare u kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Anna-Maria Getoš.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Dominika Vuletića s naslovom „Ekonomski poredak Unije u praksi Europskog suda“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, prof. dr. sc. Siniša Rodin, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević.

ad.16.
Ani Miljenović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Konceptualizacija razvojno ugroženih zajednica u Hrvatskoj: eklektični pristup“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Nino Žganec.

ad.17.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Davora Muhvića s naslovom „Transnacionalne korporacije kao subjekti međunarodnog prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Mira Lulić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Melite Carević s naslovom „Pravno uređenje klimatskih promjena u Europskoj uniji i njegov utjecaj na donošenje svjetskih standarda“/“European Union climate change regulation and its impact on global standard-setting“ u sastavu: doc. dr. sc. Lana Ofak, izv. prof. dr. sc. Tamara Perišin, dr. sc. Sanja Tišma.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivane Kanceljak s naslovom „Pravo na vremenski ograničenu uporabu nekretnine (timeshare)“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

ad.18.
Prihvaća se sporazum o međunarodnom dvojnom doktoratu s Max Planck institutom za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu u postupku prijave teme i postupka izrade i obrane doktorske disertacije Zorana Burića s naslovom „Die Modele der grenzüberschreitende Beweissammlung in Euroäische Union Strafrecht – Models of Cross-Border Evidence Gathering in European Union Criminal Law“.

ad.19.
Doc.dr.sc. Anna-Marii Getoš odobrava se plaćeni dopust od 19. lipnja 2014. do 20. kolovoza 2014. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

Dr. sc. Miši Mudriću odobrava se plaćeni dopust od 23. kolovoza 2014. do 7. studenog 2014. godine zbog stručnog usavršavanja na Erasmus Pravnom fakultetu u Rotterdamu, Nizozemska.

Mr. sc. Sunčani Roksandić Vidlička odobrava se plaćeni dopust od 3. srpnja 2014. do 1. studenog 2014. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck Institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

Zoranu Buriću odobrava se plaćeni dopust od 1. lipnja 2014. do 31. kolovoza 2014. godine zbog studijskog boravka na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravi u Freiburgu, Njemačka.

Tomislavu Jakšiću odobrava se plaćeni dopust od 1. studenog 2014. do 28. veljače 2015. godine zbog studijskog boravka na Max Planck institutu u Hamburgu, Njemačka.
 

Meliti Carević odobrava se plaćeni dopust od 1. srpnja 2014. do 14. studenog 2014. godine zbog stručnog usavršavanja i provođenja doktorskog istraživanja na Sudu Europske unije u Luksemburg.
 

Filipu Kuhti odobrava se plaćeni dopust od 1. studenog 2014. do 15. veljače 2015. godine zbog stručnog usavršavanja i provođenja doktorskog istraživanja na Sudu Europske unije u Luksemburg.

ad.20.
Pisani rad Ide Dojčinović s naslovom „Govor mržnje na internetu kroz prizmu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Lorene Mičik s naslovom „Jesu li hrvatski suci odgovorni? Analiza sustava sudačke odgovornosti s posebnim osvrtom na provedbu kodeksa sudačke etike“,  priznaje se kao diplomski rad.

           

 

 

 

 


 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana