12. 1. 2010. u 13:39
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:05

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 23. prosinca 2009.


ad. 2.
Doc. dr. sc. Marko Šikić imenuje se predstojnikom Katedre za upravno pravo za akademske godine 2009/10. i 2010/11.

ad. 4.
Prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

ad.5.
Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Biljanu Kostadinov izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad 6.
Dr. sc. Gordana Berc, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Gordanu Berc izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad 8.
Andrea Grgić, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.

ad. 9.
Aleksandar Maršavelski izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na znanstvenom projektu «Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda», na vrijeme od šest godina.

ad.10.
Miroslav Rajter izabire se u suradničko zvanje asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, na znanstvenom projektu „Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect“ (BECAN), na vrijeme do tri godine, odnosno za vrijeme trajanja projekta.

ad 11.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, doc. dr. sc. Ivana Grgurev, docentica u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.

ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost..
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Gordana Marčetić, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad 13.
Ovlašćuje se Ružica Šimić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Ekonomska politika te izbornih predmeta Međunarodni ekonomski odnosi i Ekonomska uspješnost institucija.

ad. 14.
a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dušku Modlyu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Kriminalistika u zimskom semestru akad. god. 2009/2010.
b) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Josipu Škaviću i prof. dr. sc. Davoru Strinoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Sudska medicina u zimskom semestru akad. god. 2009/2010.

ad. 15. Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog procesnog prava u ljetnom semestru akad. god. 2009/2010.: Marijan Svedrović, Dražen Tripalo, Damir Kos, mr sc. Marin Mrčela, Dragan Novosel, mr. sc. Laura Valković, Josip Čule, Darko Klier, Višnja Lasan Drenški, Jasna Novak, Rajko Mlinarić, Ivana Đuras, Nataša Đurović, Boris Vinčić, Davor Drugović.

ad 16.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Hrvoju Markovinoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Trgovačko pravo i Pravo društava na Pravnom fakultet Sveučilišta u Splitu.

ad. 17.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Aleksandra Racza s naslovom «Uvjerenja medicinskih sestara o nasilju nad ženom u obitelji i spremnost na suradnju sa službom socijalne skrbi» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Mladen Havelka.
ad. 18.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Danka Špoljarića s naslovom «Investicijski fondovi rizičnog kapitala i porezni aspekti njihovog djelovanja» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dr. sc. Sandra Švaljek.

ad. 19.
a) Mr. sc. Iri Bedrač odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Sustav nadzora zaštite ljudskih prava zatvorenika u Republici Hrvatskoj “.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Mr. sc. Željki Burić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Pravni i institucionalni okvir za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

c) Mr. sc. Maji Munivrani Vajda odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Genocid u svijetlu općih instituta materijalnog kaznenog prava”.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ksenija Turković.

d) Mr. sc. Tatjani Tarandek odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Neki aspekti neovisnog življenja osoba s invaliditetom“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

ad. 20.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Velimira Perića s naslovom „Piratstvo kao međunarodno kazneno djelo“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. emeritus Zvonimir Šeparović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Marija Vrdoljaka s naslovom “Utjecaj programa rehabilitacije dnevnog centra na kvalitetu života osoba oboljelih od shizofrenije i shizoafektivne psihoze” u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc. doc. dr. sc. Lana Mužinić, doc. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić .

ad. 21.
a) Studentski rad Martine Širol s naslovom «Alternative kratkotrajnim zatvorskim kaznama: Rad za opće dobro na slobodi» priznaje se kao završni rad.

b) Studentski rad Zrinke Salaj s naslovom „Međunarodnopravna odgovornost država članica za protupravne čine međunarodnih organizacija – studija slučaja THE CASE CORCERNIG 'OPERTAION PRVIDE SHELTER'“ priznaje se kao diplomski rad.

ad. 22.
a) Prof. dr. sc. Zlati Đurđević odobrava se plaćeni dopust do 5. siječnja do 12. srpnja 2010. godine zbog studijskog boravka na Sveučilištu Berkeley, Sjedinjene Američke Države.

b) Mr. sc. Vanji-Ivanu Saviću odobrava se plaćeni dopust do 1. ožujka do 5. srpnja 2010. godine zbog studijskog boravka na Sveučilištu DePaul u Chicagu, Sjedinjene Američke Države.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana