30. 1. 2008. u 18:41
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:23

 Ad. 1.
a) Prof. dr. sc. Vlado Puljiz predlaže se za dodjelu nagrade za životno djelo u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.
b) Doc. dr. sc. Tamara Ćapeta, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Tamaru Ćapeta izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 2.
Snježana Husinec i Irena Horvatić Čajko izabiru se u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika, na Katedri za strane jezike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 3.
a) Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. emeritus Mira Alinčić, umirovljena redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

b) Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Stanko Petković, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

Ad. 4.
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih djelatnosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo na Katedri za građansko procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Alan Uzelac, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Jozo Čizmić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Ad. 5.
a) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za političku ekonomiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Stjenko Vranjican, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, doc. dr. sc. Mladen Vedriš, docenti u znanstvenom području društvenih znanosti, prof. dr. sc. Uroš Dujšin, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti.

c) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Željko Pavić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

d) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Budislav Vukas, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, doc. dr. sc. Davorin Lapaš, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

e) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u znanstvenom polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zoran Parać, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

f) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada (razvojno mjesto).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija i metodologija socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, doc. dr. sc. Zdravka Leutar, docent u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

g) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, na znanstvenom projektu «Reforme sustava socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj: determinante i perspektive».
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

h) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na znanstvenom projektu «Reforme hrvatskog organizacijskog i funkcionalnog građanskog procesnog prava».
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Alan Uzelac, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, doc. dr. sc. Jasnica Garašić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Ad. 6.
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u nastavnom zvanju višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike Pravnog fakulteta u Zagrebu.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se mr. sc. Marija Dunja Vićan, viši predavač.

Ad. 7.
Daje se suglasnost: Vladimir Topolnik, Veri Ferić, Jasni Ljubičić Horn, Candie Callu, dr. Ivanu Glaseru i Danielle Capretti, J.D. za sudjelovanje u nastavi iz nastavnih predmeta Katedre za strane jezike.

a) Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju:
- seminara iz obiteljskog prava: Mili Jelavić, dr. sc. Milovanu Kubatu i Mladenu Sučeviću
- vježbi iz građanskog procesnog prava i obiteljskog prava: Branku Hrvatinu, mr. sc. Jadranku Jugu, Mirjani Magud, Željku Pajaliću, Marijanu Ruždjaku, Đuri Sessa i Renati Šantek.

b) Daje se suglasnost za sudjelovanje vanjskih suradnika u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akademskoj godini 2006/2007.
I. Za predmete koji se u cijelosti ili djelomično izvode u suradnji s drugim fakultetima:

1) Menadžment u socijalnom sektoru
Ekonomski fakultet
- Doc. dr. sc. Nina Pološki Vokić
- Mr. sc. Jasna Prester
- Mr. sc. Mislav Ante Omazić
- Mr. sc. Najla Podrug
- Maja Vidović, dipl. oecc.
- Ivana Načinović, dipl. oecc.

2) Metodologija istraživanja u socijalnom radu
Institut društvenih istraživanja Ivo Pilar
- Ivan Rimac
- Danijel Jurić

3) Socijalni rad s ovisnicima
b) Klinička bolnica Sestara milosrdnica – Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti
- prof. dr. sc. Vlatko Thaller
- prof. dr. sc. Slavko Sakoman
- prim. dr. Srđan Marušić
- dr. Robert Torre
- Zrinka-Efrostina Sertić, soc. radnica
- Božena Galoić-Cigit, prof. defektologije
- Vesna Mitrović, soc. radnica

4) Socijalna psihijatrija
Psihijatrijska bolnica Vrapče
- prof. dr. sc. Vlado Jukić
- dr. sc. Lana Mužinić Masle

5) Socijalna medicina
Medicinski fakultet
Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar
- dr. sc. Vesna Jureša
- dr. sc. Gordana Pavleković

6) Socijalni radu zdravstvu
Zavod za javno zdravstvo
- Marija Cahunek

7) Socijalna pedagogija
Filozofski fakultet
- prof. dr. sc. Vlatko Previšić

II. Za djelomično izvođenje seminara i vježbi na fakultetu:
1) Delikvencija i socijalni rad
- Đurđa Petran
- Snježana Šalamon

2) Socijalni rad s grupom
- Jelena Matić-Zriljski

3) Socijalni rad s pojedincem
- mr. sc. Nataša Jelača, dipl. socijalna radnica
- Marija Gorički
- Davorka Osmak
- Maca Cicak

4) Obiteljski socijalni rad i Obiteljska terapija
- Božena Horvat Alajbegović, dipl. soc. radnica
- Jadranka Bračanin Szabo, dipl. pravnica
- Valerija Kanđera, dipl. psihologijanja
- mr. sc. dr. Lada Magdić, liječnica u Dječjoj klinici
Planiranje porodice

4) Socijalni rad s invalidima
- Marina Milić, dipl. soc. radnica

Ad. 8.
Daje se suglasnost za sudjelovanje vanjskih suradnika u izvođenju nastave na Upravnom odjelu Društvenog veleučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2006/2007.:
Za obavljanje nastave, odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti) slijedećih nastavnih predmeta:
- prof. dr. sc. Miljan Ramljak
- mr. sc. Ivan Šprajc
- mr. sc. Teodor Antić
- Josip Bienenfeld
- Mr. sc. Zoran Pičuljan
- Jozo Ivanović
- Melina Lučić
- Vera Ferić

Za obavljanje dijela nastave (bez mogućnosti ispitivanja):
- Slavica Banić
- Nataša Poljak
- Jadranka Jurinjak
- Davor Ljubanović
- Greta Augustinović-Pavičić

Za obavljanje vježbi:
- Štefanija Kasabašić
- Mr. sc. Janko Milković
- Ljerka Golubić-Munjaković
- Ruža Šimunac
- Lidija Mikac
- Božidar Jelačić
- Branka Šavrljuga
- Ivica Šušak
Ad. 9.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Hrvoju Arbutini za sudjelovanje u izvođenju nastave na visokom učilištu VERN u ljetnom semestru akad. 2006/2007. godine na kolegiju Oporezivanje u poduzetništvu.

a) Daje se suglasnost Tomislavu Karloviću za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Trgovačko pravo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 10.
Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Ivane Grgurev s naslovom «Zabrana diskriminacije u radnom pravu».
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Anton Ravnić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak i prof. dr. sc. Vera Jelčić

Ad. 11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Damira Prišlina Krbavskog s naslovom “Vlasničko-pravno uređenje alodijalnih i urbarskih zemalja u Hrvatskoj nakon reforme općeg privatnog prava god. 1852/1853.” u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Tatjana Josipović i prof. dr. sc. Dalibor Čepulo.

Ad. 12.
Ružici Šimić odobrava se korištenje studijskog dopusta od 1. listopada 2006. do 1. listopada 2007. godine zbog studijskog boravka na poslijediplomskom studiju MA Public Policy na King's College-u University of London.

Ad. 13.
Seminarski rad Miše Mudrića s naslovom «Stalni međunarodni kazneni sud» priznaje se kao diplomski rad.

Ad. 14.
Diplomi broj: 68 o stečenom stupnju Magistra prava (LL.M) u specijalizaciji za međunarodno i europsko pravo, koju je Mislav Biondić stekao 22. kolovoza 2002. na Sveučilištu u Utrechtu, Njemačka, ne priznaje se potpuna istovrijednost s diplomom o završenom znanstvenom poslijediplomskom studiju i stečenom akademskom stupnju magistra znanosti iz područja društvenih znanosti koja se stiče u Republici Hrvatskoj.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana