EUROPEAN INVESTIGATION ORDER – LEGAL ANALYSIS AND PRACTICAL DILEMMAS OF INTERNATIONAL COOPERATION:
European Investigation Order – Legal Analysis and Practical Dilemmas of International Cooperation

Europski istražni nalog - pravna analiza i praktične dileme međunarodne suradnje

                  

Općenito se smatra da je pravosudna suradnja u kaznenim stvarima od najveće važnosti za nesmetano funkcioniranje europskog prostora slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica. U Europskoj uniji taj se cilj, između ostalog, nastojao postići donošenjem normativnih akata koji počivaju na načelu međusobnog priznavanja. Ključni instrument koji je primijenio ovo načelo za prikupljanje i prijenos dokaza u kaznenim stvarima je Direktiva 2014/41/EU koja se odnosi na europski istražni nalog u kaznenim stvarima. Međutim, postoji mnoštvo teorijskih i praktičnih pitanja koja su nastala usvajanjem nove Direktive. Zbog toga se sedam sveučilišnih i znanstvenih institucija, uključujući i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, udružilo kako bi surađivalo u projektu pod nazivom Europski istražni nalog - pravna analiza i praktične dileme međunarodne suradnje - EIO-LAPD.

 

Istraživački tim s Pravnog fakulteta u Zagrebu čine:

Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Doc. dr. sc. Marin Bonačić

Doc. dr. sc. Zoran Burić

Doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

 

Inozemne sveučilišne i znanstvene institucije koje sudjeluju u projektu:

  • Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru (koordinator projekta)
  • Institut „Jožef Štefan“, Ljubljana (projektni partner)
  • Sveučilište Portucalense, Porto (projektni partner)
  • Institut za kazneno pravo i kazneno pravosuđe Georg-August Sveučilišta u Göttingenu (projektni partner)
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Grazu (projektni partner)
  • Sveučilište u Torinu (projektni partner)

 

Sve ostale informacije o projektu dostupne su na web stranici: https://eio-lapd.eu


Obavijesti