Upute vezano uz postupak priznavanja...

Mole se studenti da u svrhu pokretanja postupka priznavanja predmeta položenih na stranom sveučilištu tijekom mobilnosti u okviru Erasmus+ programa predaju ECTS koordinatoru (predstojniku Studijskog centra socijalnog rada) slijedeće dokumente putem emaila:

1.    Transkript of records

2.    Learning agreement (zbog tablice B)

3.    Molbu za priznavanje mobilnosti u kojoj se navodi: 

a)    Ime i prezime studenta, datum podnošenja molbe, kontakt (mobitel) studenta

b)    Naziv sveučilišta na kojem je student proveo semestar u mobilnosti

c)    Naziv diplomskog studija (socijalni rad ili socijalna politika) ukoliko je student diplomskog programa

d)    Broj  semestra studiranja tijekom kojeg je student bio na mobilnosti (pr. šesti semestar preddiplomskog studija ili drugi semestar diplomskog studija socijalnog rada)

e)    Predmete koje predlaže da mu se priznaju s mobilnosti umjesto predmeta na Studiju (ukoliko nije navedeno u tablici B) 

f)    Satnicu pojedinog predmeta tijekom semestra (pr. 30 sati; taj podatak se obično nalazi u silabusu predmeta)

g)    Silabus predmeta, seminarski rad, esej napisan u okviru predmeta tijekom mobilnosti ili neki drugi dokaz vezano uz priznavanje obaveznih predmeta kako bi se utvrdilo potrebnih 70 % zastupljenih sadržaja.

Nakon utvrđenih sadržaja predmeta koji se priznaju kao izborni ili obavezni predmeti ili se upisuju u dopunsku ispravu, dokument o priznavanju koordinator predaje referadi koja stečene bodove i ocjene na stranom sveučilištu upisuje u ISVU sustav. 

Za sve dodatne informacije vezano uz priznavanje mobilnosti studenti se mogu javiti ECTS koordinatorici na email gordana.berc@pravo.hr.


izv.prof.dr.sc. Gordana Berc
 

Popis obavijesti