19. 9. 2008. u 10:37
Uređeno: 30. 10. 2019. u 19:09

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu – 17. rujna 2008.

ad. 3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Predraga Fleša s naslovom «Pravni položaj stranaca pri stjecanju prava vlasništva na nekretninama» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Božidar Bakotić.

ad. 4.
a) Alidi Saračević, polaznici poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Utjecaj rodne pripadnosti na status osoba u prekršajnom pravu».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivo Josipović.

b) Saši Vujanoviću, polazniku poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Temeljna načela hrvatskog izvršnog prekršajnog prava».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

ad. 5.
Maci Cicak, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Etička načela u superviziji».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.
 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana