31. 1. 2008. u 10:32
Uređeno: 30. 10. 2019. u 14:36

 Ad. 3.

a) Prihvaća se magistarski rad Zorislava Kaleba s naslovom "Vezanost parničnog suda za pravomoćnu presudu kaznenog suda".

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Davor Krapac i dr. sc. Branko Vukmir;

 

b) Prihvaća se magistarski rad Petra Bačića s naslovom "Zaštita prava čovjeka u europskim organizacijama".

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: doc. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Budislav Vukas i akademik Vladimir Ibler;

 

c) Prihvaća se magistarski rad Trpimira Mihaela Šošića s naslovom "Rezerve i interpretativne izjave uz međunarodne ugovore".

Imenuje se povjerenstvo za obranu magistarskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas i akademik Vladimir Ibler;

 

Ad. 4.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Antonije Krstulović s naslovom «Nagodbe stranaka u suvremenom kaznenom postupku» u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Davor Krapac i prof. dr. sc. Goran Tomašević;

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marka Šikića s naslovom «Šutnja uprave u hrvatskom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović i prof. dr. sc. Jasna Omejec;

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ivane Tucak s naslovom «Suverenitet u suvremenom svijetu» u sastavu: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Branko Smerdel i prof. dr. sc. Smiljko Sokol;


Ad. 5.

a) Amiri Hadžić, polaznici poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Stranke i zastupnici u paternitetskim i maternitetskim postupcima.

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Jasnica Garašić.

 

b) Ani Rački, polaznici poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema magistarskog rada s naslovom «Apsolutni razlozi za odbijanje registracije žiga u hrvatskom pravu i u pravu europskog žiga».

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zoran Parać.


Ad. 6.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Jasmine Mutabžije s naslovom «Patentabilnost izuma koji se odnose na ljudske embrionalne matične stanice i kloniranje prema Europskoj patentnoj konvenciji» u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar i dr. sc. Branko Vukmir;

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Katarine Sokić s naslovom «Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti» u sastavu: prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Aleksandra Korać i prof. dr. sc. Dubravka Hrabar;

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Ilije Franjića s naslovom «Kaznenopravna zaštita oružanih snaga» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Davor Derenčinović i prof. emeritus Željko Horvatić;

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Davora Iljkića s naslovom «Kaznenopravni i kriminalistički aspekti trgovanja ljudima» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Davor Derenčinović i prof. dr. sc. Anita Kurtović;

 

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Dajane Blažević s naslovom «Hrvatska regionalna uprava i Europska unija» u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, akademik Eugen Pusić i prof. dr. sc. Ivan Koprić;

 

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme magistarskog rada Damira Majstorovića s naslovom «Kaznena djela u stečajnom postupku» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec i prof. dr. sc. Anita Kurtović.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana