29. 9. 2014. u 10:03
Uređeno: 27. 11. 2014. u 10:41

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 24. rujna 2014.

ad. 3.
Donosi se studijski program te imenuje nositelj izbornog nastavnog predmeta na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo:
- Cybersecurity and cybercrime - prof. dr. sc. Dražen Dragičević.

ad.8.
Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas imenuje se predstojnicom Katedre za kazneno procesno pravo u akademskoj 2014/2015. godini.

ad.10.
Poništava se odluka o imenovanju stručnog povjerenstvo za podnošenje izvješća u postupku produženja ugovora o radu s prof. dr. sc. Brankom Smerdelom.

ad.11.
Prof. dr. sc. Branku Smerdelu, redovitom profesoru u trajnom zvanju, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.

ad.12.
Doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u zamjenu za dr. sc. Ivanu Milas Klarić, docenticu, kojoj od 1. travnja 2014 miruje radni odnos na Pravnom fakulteta u Zagrebu za vrijeme obnašanja dužnosti pravobraniteljice za djecu, do povratka imenovane na rad.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.13.
Izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, izvanredni profesor, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.14.
Dr. sc. Ivan Kosnica, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Ivana Kosnicu izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija, na Katedri za gerontologiju (na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija.

ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog  zaposlenika – doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na projektu „OIKONET“ (na određeno vrijeme).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, doc. dr. sc. Zdenko Babić, docent u znanstvenom polju polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

ad.17.
Poništava se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države (na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika).

ad.18.
Ovlašćuje se Marko Bratković za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta  Katedre za građansko procesno pravo.

ad.19.
Ovlašćuje se dr. sc. Tanja Vučković Juroš za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za socijalnu politiku.

ad.20.
Daje se suglasnost Erni Stančić za izvođenje vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo i predmeta Osnove upravnog prava na preddiplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad te Tatjani Budimir za izvođenje vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo u akad. god. 2014/2015.

ad.21.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo u akad. god. 2014/2015.: dr. sc. Jadranko Jug, Branko Hrvatin, Željko Pajalić, Jožica Matko Ruždjak, Mladen Sučević.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u  zimskom semestru akad. god. 2014/2015.: dr. sc. Ivan Glavić, Dubravka Čošić, Gordana Mihela Grahovac, Lidija Horvat, mr. sc. Danka Hržina, Darko Klier, dr. sc. Oliver Mittermayer, Rajko Mlinarić, Ljubo Pavasović Visković, Renata Pražetina Kaleb, Marta Šamota Galjer, Krešimir Škarica.

ad.22.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Adriani Vincenca Padovan za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Pravo osiguranja na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2014/2015.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2014/2015. iz nastavnih predmeta:
Pravo industrijskog vlasništva: doc. dr. sc. Ana Rački Marinković, Jasminka  Adamović
Pravo konkurencije – Competition Law: izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, mr.sc. Marijana Liszt, mr. sc. Olgica Spevec, Mladen Cerovac, Vesna Patrlj.
Sportsko pravo: Antonio Zujić, Ivica Veselić, Sara Sanela Butorac, Ozren Kanceljak, dr. sc. Marija Zuber, Damir Vrbanović, dr. sc. Marko Ivkošić, Petar Ceronja.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Zemljišnoknjižno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akademskoj godini 2014/15.: Nives Radišić, Mihaela Jozipović, Boris Ljubić.

ad.23.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Kaznenopravnog modula u zimskom semestru akad. god. 2014/2015.:
Kriminalistika: doc. dr. sc. Željko Karas, dr. sc. Josip Pavliček
Penitencijarno pravo: Zvjezdana Šimundić
Human Rights and Criminal Justice – Ljudska prava i kazneno pravosuđe: dr. sc. Vesna Batistič Kos, Štefica Stažnik

ad.24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Strinoviću, prof. dr. sc. Milovanu Kubatu i prof. dr. sc. Vedrani Petrovečki za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Sudska medicina u akad. god. 2014/2015.

ad.25.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Vajić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  studiju Pravo u akad. god. 2014/2015.

ad.26.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave stranih jezika u akad. god. 2014/2015. vanjskim suradnicima:
Francuski jezik pravne struke: Jasna Horn, prof., Magali Ruet, prof.
Njemački jezik pravne struke: dr. Ivan Glaser, dr. sc. Dragica Bukovčan
Engleski jezik pravne struke: Eamonn Shanahan, MA

ad.27.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akad. god. 2014/2015.:

1.) Menadžment u socijalnom sektoru              
mr. sc. Domagoj Račić,

2.)  Socijalni rad i ovisnosti                                         
prof. dr. sc. Vlado Jukić,
doc. dr. sc. Ante Bagarić,

3.) Socijalna psihijatrija                                    
Prof. dr. sc. Vlado Jukić,
doc. dr. sc. Draženka Ostojić
4.)  Socijalna medicina                                                                       
prof. dr. sc. Vesna Jureša,
prof. dr. sc. Gordana Pavleković,

5.) Uvod u socijalnu pedagogiju                                  
prof. dr. sc. Dejana Bouillet,
dr. sc. Dora Dodig,
6.) Socijalni marketing                                   
prof. dr. sc. Jurica Pavičić,

 7.) Psihijatrija u lokalnoj zajednici                               
 prof. dr. sc. Lana Mužinić,

8.) Multikulturalnost u socijalnim djelatnostima  
doc. dr. sc. Eva Anđela Delale,                                   
9.) Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja   
Ines Fabijanić,                                                                                  
Nataša Kranjčec,                                                                                
mr.sc. Snježana Šalamon,                               
Andrea Radić,                                                 
Anita Matijević,                                                           
mr.sc. Đurđa Petran,    
Ana Štifer,
Branka Živković Žigante,                                             
10.) Socijalni rad s pojedincem                                                                                
mr. sc. Nataša Jelača,                                                            
Marija Gorički,                                                
Milica Gregurić,                                               
Jelena Zbiljski Matić,                                                              
mr. sc. Sunčana Kusturin,                                                       
mr. sc. Mirko Čorlukić,             
mr. sc. Maca Cicak,                                                             
Denis Marijon,                                                             
Kristina Duvančić,                                                    
 Ivona Šeparović,       
Anka Slonjšak    
11.) Socijalni rad s obitelji                                                                                          
 Valerija Kanđera,                                                
Jadranka Bračanin Szabo,                                                      
Božena Horvat Alajbegović,
Ivana Vlahek Teskera,              
12.) Osnove savjetovanja                                            
Marijana Filipović                                                        
Marijana Žitnik Sedak,                                                                        
Dunja Lačan                                                                                                  
13.) Socijalni rad s osobama s invaliditetom                
Milica Gregurić,                                   
Cvita Šimić                                                                 
14.) Socijalni rad u organiziranju zajednice                      
 Nedjeljko Marković,                                                    
15.) Metodologija istraživanja u socijalnom radu i Odabrane metode istraživanja                      
Vatroslav Jelovica       
Iva Černja
Marko Katavić             
16.) Uvod u psihologiju i Socijalna psihologijA
 doc. dr.sc. Eva Anđela Delale
Davorka Osmak Franić
Vanja Putarek                                                                                                
17.) Teorijske osnove socijalnog rada                                  
 prof. dr. sc. Mladen Knežević  

18.) Socijalna politika i socijalni razvoj                                                            
 prof. dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović,        
prof. emeritus Vlado Puljiz                                                                                         
19.)  Zlostavljanje i zanemarivanje djece
Nikolina Škrlec,                       
20.) Obiteljska politika, roditeljstvo, djeca
Maja Erenčić,
21.) Socijalni rad i ljudska prava
Tatjana Vlašić
22.) Metode supervizije
dr.sc. Irena Bezić, Udruga Igra
Nikica Hamer

ad.28.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2014/2015. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije:
STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE I SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE
Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):
dr. sc. Mladen Andrlić,
dr. sc. Silvija Babić,
Slavica Banić,
Josip Bienefeld,
doc. dr. sc. Sandro Gerić,
prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak,
Marko Kovačić,
dr. sc. Sanja Maleković,
prof. dr. sc. Zdravko Petak,
dr. sc. Zoran Pičuljan,
dr. sc. Nikola Popović,
mr.sc. Davor Rajčić,
dr. sc. Duška Šarin, 
prof. dr. sc. Diana Šimić,
dr. sc. Sanja Tišma,
Vito Turšić,
prof. dr. sc. Vesna Vašiček,
dr. sc. Igor Vidačak,
prof. dr. sc. Neven Vrček,
dr. sc. Tihomir Žiljak,

 

Za obavljanje dijela nastave bez mogućnosti ispitivanja:

Jasna Barberić,
doc. dr. sc. Domagoj Bebić,
Krešimir Beljak,
Jagoda Botički,
dr. sc. Mihaela Bronić,
Tatjana Budimir,
doc. dr. sc. Marijana Grbeša,
mr. sc. Dragica Kemeter,
Izv. prof. dr. sc. Polona Kovač,
Igor Lekić,
Željka Leljak Gracin,
Anita Markić,
Tomislav Mičetić,
Boris Milošević,
dr. sc. Stanka Pejaković,
prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović
Sanda Pipunić,
Branimir Posavec,
Dubravka Prelec,
dr. sc. Jakša Puljiz,
dr. sc. Miroslav Rajter,
Kristina Ratković,
Desanka Sarvan,
Zlatko Sokolar,
Štefica Stažnik,
dr. sc. Neven Šimac
Marina Škrabalo,
Mirjana Vergaš,
mr. sc. Franka Vojnović,
Tomislav Vračić,
Boris Zelenika,


STRUČNI POREZNI STUDIJ
Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):
prof. dr. sc. Vesna Vašiček,
dr. sc. Martina Dragija,

Za obavljanje dijela nastave – predavanja i vježbe – bez mogućnosti ispitivanja
Ilija Braovac, Braovac
Ksenija Cipek,
Marijan Filković,
Renata Kalčić,
Ivica Maros,
Dražen Nimčević, Deloitte
Marija   Peranić,
Hrvoje Škrtić,
Tajana Vrban,
Danko Špoljarić,
Tatjana Ricijaš,
Marijana Vuraić-Kudeljan.

ad.29.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marku Šikiću, doc. dr. sc. Lani Ofak i doc. dr. sc. Frani Staničiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Upravno pravo na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu u akad. god. 2014/2015.

ad.30.
Daje se suglasnost dr. sc. Marku Juriću i dr. sc. Marku Turudiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz prava informacijsko-komunikacijskih tehnologija u akad. god. 2014/2015. na poslijediplomskom double-degree studiju iz prava intelektualnog vlasništva Pravnog fakulteta Iustinianus Primus Sveučilišta u Skopju i Centra za međunarodne studije intelektualnog vlasništva Sveučilišta u Strasbourgu.

ad.31.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marije Pleić s naslovom „Standardi izvršenja pritvora u kaznenom postupku“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Marije Pleić s naslovom „Standardi izvršenja pritvora u kaznenom postupku“ u sastavu: akademik Davor Krapac, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. emeritus Vladimir.Ljubanović

ad.32.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Tea Giljevića s naslovom „Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju“ u sastavu: doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Romee Manojlović s naslovom „Utjecaj odabranih organizacijskih varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija“ u sastavu: doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Stanislava Setnikar Cankar.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marte Dragičević Prtenjača s naslovom „Kaznenopravni aspekti pasivnog podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčiinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Mirjane Kondor Langer s naslovom „Kriminološki i kaznenopravni aspekti ubojstva i teškoga ubojstva u obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčiinović, prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivana Vukušića s naslovom „Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja u teoriji i sudskoj praksi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Davor Derenčiinović , prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

ad.33.
a) Mr. sc. Željku Mršiću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravni i institucionalni okvir za sprečavanje delinkvencije policijskih službenika“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Davoru Muhviću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer međunarodno javno pravo i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Transnacionalne korporacije kao subjekti međunarodnog prava“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davorin Lapaš.

c) Maji Ernečić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odrednice reakcija stručnjaka na manipulaciju djetetom u procesu razvoda braka“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

ad.34.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tijane Vukojičić Tomić s naslovom „Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Robert Blažević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Darie Dubajić s naslovom „Analiza tipova upravljanja gradovima u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Sanja Maleković.

ad.35.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jasenku Marinu za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2014/2015.

ad.36.
Prof. dr. sc. Zlati Đurđević odobrava se plaćeni dopust 1. studenog 2014. do 1. svibnja 2015. godine zbog studijskog boravka na Pravnom fakultetu Sveučilišta Yale, SAD.

Dr. sc. Ani Keglević odobrava se plaćeni dopust radi studijskog boravka na Sveučilištu u Oxfordu, Velika Britanija, od 1. veljače 2015. do 30. travnja 2015. te na Institutu UNIDROIT u Rimu, Italija, od 1. svibnja 2015. do 30. lipnja 2015.

ad.37.
Pisani rad Marije Gojević-Zrnić s naslovom „Ograničenje slobode kretanja tražitelja azila kao posljednje sredstvo: primjena blažih mjera u međunarodnom, europskom I nacionalnom pravu“,  priznaje se kao diplomski rad.


Pisani rad Ivana Ivandića s naslovom „Pravni i socijalni aspekti ugovora dosmrtnom i ugovora o doživotnom uzdržavanju s posebnim osvrtom na zaštitu starijih osoba“,  priznaje se kao diplomski rad.


Pisani rad Ane Udiljak s naslovom „International Law Aspects of Underwater Cultural Heritage Protection – Case Study: „The Case Concerning the Certain Activities within Malachi Gap“,  priznaje se kao diplomski rad.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana