12. 7. 2011. u 15:28
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:17

zvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 29. lipnja 2011. i 6. srpnja 2011.ad. 5.
Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić i doc. dr. sc. Saša Nikšić izabiru se za prodekane Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2011/2012. i 2012/2013.
Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić i doc. dr. sc. Saš Nikšić započet će obnašati dužnost prodekana 1. listopada 2011.

ad. 6.
Prof. dr. sc. Zoran Šućur izabire se za predstojnik Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2011/2012. i 2012/2013.
Prof. dr. sc. Zoran Šućur započet će obnašati dužnost predstojnika 1. listopada 2011. godine.

ad. 7.
Imenuje se povjerenstvo za pripremu studijskih programa javne uprave i javnih financija u sastavu: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Marko Šikić.

ad.8.
Donosi se studijski program izbornog nastavnog predmeta pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija - Europsko prometno pravo/European Transport Law.

ad. 11.
I. Naknade školarine i ostale naknade na dodiplomskom studiju
1. Naknada troškova za integrirani preddiplomski i diplomski,
diplomski i preddiplomski studij, za studente koji su prvu godinu
studija prvi put upisali prije akademske 2010/11. godine,
po upisanom ECTS bodu 100,00 kuna
2. Naknada troškova za integrirani preddiplomski i diplomski,
diplomski i preddiplomski studij, za studente koji su prvu godinu
studija prvi put upisali u akademskoj 2010/11. godini,
po upisanom ECTS bodu 130,00 kuna
3. Naknada troškova za korištenje apsolventskih prava po isteku
šeste godine dodiplomskog studija u statusu redovitog studenta,
odnosno po isteku pete godine studija u statusu redovitog studenta
za osobne potrebe, te za izvanredne studente
- ako student mora položiti do tri ispita 1.650,00 kuna
- ako student mora položiti više od tri ispita 3.300,00 kuna
4. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane državljane 7.800,00 kuna
5. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata) 300,00 kuna
6. Naknada troškova za izdavanje duplikata indeksa 250,00 kuna
7. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno upis godine po proteku propisanog roka 150,00 kuna
8. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov prijepis za studente koji su diplomirali, koji se ispisuju ili su se ispisali s fakulteta 150,00 kuna
9. Naknada troškova za izdavanje svjedodžbe o položenim ispitima
sa popisom ocjena na engleskom jeziku 200,00 kuna
10. Prijavnica za ispite (za studente dodiplomskog studija
- u cijenu je uključena i naknada troškova za priređivanje
i održavanje pisanog dijela ispita te djelomična naknada
administrativne provedbe ispita) 5,00 kuna
11. Prijava diplomskog rada 10,00 kuna
//. Naknade za izradu i izdavanje diploma s kutijom
1. diploma o završenom dodiplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 250,00 kuna
- na latinskom jeziku 350,00 kuna
2. diploma o završenom poslijediplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 400,00 kuna
- na latinskom jeziku 500,00 kuna
3. diploma o doktoratu znanosti
- na hrvatskom jeziku 600,00 kuna
- na latinskom jeziku 700,00 kuna
4. ovjera preslika diplome 70,00 kuna
///. Potvrde za korištenje akademskog naziva magistar prava / magistar socijalnog rada
1. potvrda 200,00 kuna
2. potvrda u obliku diplome 400,00 kuna
3. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku 500,00 kuna
IV. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke
1. Zakasnine - za udžbenike - po primjerku i po danu 2,00 kuna
2. Fotokopiranje bibliotečne građe
-A4 format 0,50 kuna
-A3 format 1,0 kunu

ad. 12.
Prof. dr. sc. Aleksadra Korać Graovac razrješuje se dužnosti članice uredništva Revije za socijalnu politiku, a doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić imenuje se novom članicom uredništva u razdoblju do 31. prosinca 2012.

ad. 13.
Prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena trgovačko pravo i pravo društava.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 14.
Prof. dr. sc. Nikoleta Radonov ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Nikoletu Radionov izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad. 15.
Prof. dr. sc. Ivan Rimac ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Ivana Rimca izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad. 16.
Doc. dr. sc. Nina Tepeš ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Ninu Tepeš izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad. 17.
Doc. dr. sc. Tamara Perišin ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Tamaru Perišin izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad. 18.
Dr. sc. Sonja Cindori ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Sonju Cindori izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 19.
Dr. sc. Tomislav Karlović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Tomislava Karlovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 20.
Dr. sc. Romana Matanovac Vučković ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Romanu Matanovac Vučković izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 21.
Dr. sc. Anna Maria Getoš ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Annu Mariju Getoš izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 22.
Dr. sc. Ana Rački Marinković, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje).
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Anu Rački Marinković izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (naslovno zvanje).

ad. 23.
Prof. dr. sc. Ljiljana Maurović ispunjava uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje).

ad. 24.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Božidar Bakotić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Budislav Vukas,redoviti profesor u mirovni u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

ad. 25.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti
profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Ksenija Turković, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

ad. 26.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Željko Pavić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.


ad. 27.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za ekonomske znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mladen Vedriš, izvanredni profesor u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Uroš Dujšin, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana ekonomska politika.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. emeritus Nikola Gavella,redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija.

d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo na Katedri za ustavno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, doc. dr. sc. Mario Jelušić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

ad. 28.
Ovlašćuju se Luka Keller za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Sociologija.

ad. 29.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tatjani Josipović za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Osnove zemljišno knjižnog prava“ na preddiplomskom studiju geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad. 30.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Frane Staničića s naslovom „Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj“.
Imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, doc. dr. sc. Marko Šikić.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Barbare Barbić s naslovom „Sloboda kretanja usluga u Europskoj uniji i temeljem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: doc. dr. sc. Tamara Perišin, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Boris Vujčić.


c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Kosjenka Dumančić s naslovom „Granice slobode pružanja usluga u Europskoj uniji“.
Imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Hana Horak.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Vesne Batistić Kos s naslovom „Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih pravi i temeljnih sloboda“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Maja Seršić, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Stanke Pejaković s naslovom „Pravna zaštita u postupcima javne nabave“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, doc. dr. sc. Marko Šikić.

f) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Adriane Vincence Padovan s naslovom „Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti pomorskog okoliša“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Drago Pavić.

g) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ivana Glavića s naslovom „Aktualan problematika uvjetne osude u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović

h) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Nine Gumzej s naslovom „Zaštita podataka u elektroničkim komunikacijama“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Ignac Lovrek

i) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Laure Valković s naslovom „Pravni položaj i obveze branitelja u svjetlu prava okrivljenika na učinkovitu obranu u kaznenom postupku“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

j) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Lane Milivojević s naslovom „Novčana kazna u hrvatskom i poredbenom kaznenom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Davor Krapac

k) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Željke Burić s naslovom „Pravni i institucionalni okvir za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić.

j) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ivice Kindera s naslovom „Strane vojne baze – međunarodnopravni aspekti“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas, prof. dr. sc. Davorin Lapaš

m) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Alene Jurić s naslovom „Zaštita prava građana na privatnost: stvarnost i perspektive“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: doc. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Aldo Radolović

n) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Marijane Kletečki Radović s naslovom „Siromaštvo i neki aspekti psihosocijalnog razvoja djece“.Imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Željka Kamenov.
ad. 31.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Dalide Rittossa s naslovom „Zablude u kaznenom pravu” u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Trpimira Mihaela Šošića s naslovom „Zaštita podvodne kulturne baština u međunarodnom pravu” u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Dražena Škrtića s naslovom „Kaznenopravna zaštita informatičkih sadržaja” u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Dražen Dragičević.

ad. 32.
Mr. sc. Dejanu Bodulu odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Može li potrošač biti presiromašan za novi financijski pošteka?“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Jasnica Garašić i prof. dr. sc. Eduard Kunštek.


ad. 33.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Barbare Preložnjak s naslovom “Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći” u sastavu: prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Žarko Puhovski, doc. dr. sc. Predrag Zima.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Vande Božić s naslovom „Trgovanje ljudskim organima kao oblik organiziranog kriminaliteta“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Ksenija Turković.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tihomira Katulića s naslovom “Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu” u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Željko Panian.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Davorin Pichler s naslovom “Sustav privatnog zdravstvenog osiguranja” u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

ad. 34.

a) Luki Kelleru odobrava se plaćeni dopust od 22. kolovoza 2011. do 21. siječnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rotterdamu.

b) Dori Zgrabljić Rotar odobrava se plaćeni dopust od 1. rujna 2011. do 1. srpnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Sveučilištu Pittsburgh, SAD, na LL.M. programu „International law“.

ad.35.
a) Pisani rad Lidije Stipetić s naslovom „Pravni lijekovi u njemačkom parničnom postupku“, priznaje se kao diplomski rad.

b) Pisani rad Bojana Obradovića s naslovom „Plodovi otrovne voćke“ u hrvatskom i poredbenom pravu“, priznaje se kao diplomski rad.

c) Pisani rad Ivana Župana s naslovom „Plodovi otrovne voćke“ u hrvatskom i poredbenom pravu“, priznaje se kao diplomski rad.

d) Pisani rad Martine Kovačić s naslovom „Zadovoljstvo životom i religioznost osoba s tjelesnim invaliditetom“, priznaje se kao diplomski rad. 

e) Pisani rad Sanje Strand s naslovom „Zadovoljstvo životom i religioznost osoba s tjelesnim invaliditetom“, priznaje se kao diplomski rad. 
 

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana